claim death benefit

1 post

เดอะซีรี่ส์ ตอนที่ 2 claim ประกันชีวิตยังไง?

ประกันชีวิต เดอะซีรี่ส์ ตอนที่ 2 claim ประกันยังไง? เป็นคำถามที่เจอประจำ สำหรับคนไทยที่ต้องการไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่เมืองไทย บางท่านอาจจะเห็นว่า ฉันจะกลับไปตั้งต้นวัยเกษียณที่ไทย จะซื้อทำไมประกันชีวิตที่อเมริกา และหลายๆ ท่านก็ยังเข้าใจว่า บริษัทจะไม่คุ้มครองหากเสียชีวิตที่เมืองไทย ความจริงแล้วคุณสามารถมีประกันชีวิตจากอเมริกา(ซึ่ง cost ต่ำกว่าประกันชีวิตที่ไทย) ความมั่นคงมากกว่า และเมื่อผู้เอาประกัน(insured) เสียชีวิตที่เมืองไทย คนรับผลประโยชน์สามารถ claim ประกันได้ค่ะ ผู้เอาประกันเสียชีวิตที่อเมริกา จะเคลมยังไง? ไปติดต่อขอใบมรณะบัตรที่ […]